Utopias In-Progress: Seven Brief Theses on Art, Autonomy and Revolution

English (PDF)
Bulgarian (Word) Translation by Antoniy Donchev, Yulia Nascova, Nikolay Neykov, Stefan Krastev